Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА NAPOLOVINA.COM

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

            Сайтът NAPOLOVINA.COM е проект на Дружество с ограничена отговорност “НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД, регистрирано по законите на Република България, с ЕИК 201645835, наричано по- долу Дружеството или с името на сайта NAPOLOVINA.COM.

 

Данни за кореспонденция:

 

Електронна поща за контакт с клиенти: clients@napolovina.com

Електронна поща за контакт с партньори: business@napolovina.com

 

Телефон за контакт: 0888 705 900; 0888 40 60 11

 

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Гладстон 21, ПК 1000

 

 

II. ПРЕДМЕТ

 

 

Чл.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД, като Дружество, предоставящо онлайн услуги и потребителите, ползващи въпросните услуги на сайтаNAPOLOVINA.COM

 

Чл.2. (1) NAPOLOVINA.COM извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби.

 

(2) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на бизнеса предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на цени под регулярните, за ограничено време.

 

Чл.3. Всеки потребител на сайта декларира, че е съгласен с Политиката за защита на личните данни и Общите условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва.

 

 

III. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

Чл. 4 Често използвани термини:

- „Сайт” - състои се от страници с информация под домейн NAPOLOVINA.COM. Всяка страница може да съдържа комбинация от текст и изображения.

- “Потребител” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.

- ”Клиент” – Потребител на сайта, който се е възползвал от конкретна оферта, предлагана на сайта.

- „Продукт” /”Услуга” – Всяка оферта на сайта, представлява предложение от страна на Партньори на сайта към Потребителите на сайта за конкретен продукт или услуга, предлаган от първия, на цена, по-ниска от регулярната цена, в съответния търговски обект на Партньора.

- „Партньор” – Физическо или юридическо лице, с което NAPOLOVINA.COM е в договорни отношения по предоставяне на продукт или услуга на Клиента. Наричан още „Доставчик”, следвайки терминологията на ЗЗП.

 - „Сделка” – Оферта публикувана на сайта за ограничено време, предлагаща на Потребителя продукт или услуга на преференциална цена. Подробни условия за всяка сделка се съдържат в страницата на всяка конкретна оферта.

- „Ваучер” -  NAPOLOVINA.COM издава от името и за сметка на своите партньори Ваучери, чрез които клиентите могат да се възползват от конкретна оферта. Ваучерът е електронен документ, който е наличен в профила на Клиента в сайта в раздел платени ваучери. Клиентът го разпечатва на принтер и с него се легитимира пред съответното физическо или юридическо лице – Партньор на NAPOLOVINA.COM.

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА NAPOLOVINA.COM

 

Чл.5. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта, предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В такъв случайNAPOLOVINA.COM не възстановява обратно пари.

Чл.6. NAPOLOVINA.COM няма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта - ограничен.

(1) Екипът на NAPOLOVINA.COM извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  ”НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.

(2) Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на NAPOLOVINA.COM служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги.

Чл.7. (1) „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП).(2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.”, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга.

Чл.8. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство правоспособност).

(2) „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията, съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него.

 

 

V. РЕКЛАМАЦИИ

 

чл. 9. „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези:

- Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор или му е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер и въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта.

 

 

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА НА САЙТА И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Чл. 10. (1) Съществува едно задължително условие, за да може да бъде закупен даден продукт или услуга предлаган на сайта, а именно необходима е регистрация, чрез попълване на кратка форма. Информацията от тази форма, ще послужи за създаване на отделен профил на нашия сайт на всеки потребител. Последният декларира, че е съгласен информацията, която попълва в регистрационната форма да бъде споделяна между „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД и неговите Партньори единствено с оглед предоставянето на конкретната услуга. Клиентът декларира също така, че при всяка промяна на лични данни,въведени на личния му профил на сайта, ще информира своевременно „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД включително, но не само при промяна на адрес на електронна поща, в противен случай Дружеството не носи отговорност за неполучени съобщения или издаване на Ваучер с неверни данни, при промяна в името на Клиента например.

(2) Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената паролата на електронната поща на потребителя.

(3) В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на NAPOLOVINA.COM, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на иформация, от което са последвали щети за Потребителя.

Чл. 11. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане и при наличие на предварително приемане на общите условия за ползване на сайта, за валидно ще се счита заявлението за плащане, направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

Чл. 12. (1) За да бъде закупен ваучер, е необходимо на първо място потребителят да влезе в своя личен профил и след това да направи заявка за закупуването му посредством натискане върху бутона КУПИ СЕГА. След това потребителят сам избира най-удобния начин на плащане.

(2) За да стане активна дадена оферта на сайта няма изискване за събиране на определен минимум потребители желаещи да се възползват от сделката. Офертата е активна и при една заявка за купуване на ваучер.

Чл. 13. Всеки ден на сайта NAPOLOVINA.COM ще бъде активна поне една Оферта/Сделка за намаление в различни търговски обекти. NAPOLOVINA.COM си запазва правото да избира времето, за което да бъде активна конкретната оферта. В Условието на Сделката потребителят на сайта ще може да открие основната информация за конкретният търговски обект и предлаганата от него услуга или продукт, като например: Наименование на обекта, местоположение, контакти, кратко описание на самата услуга или продукт, придружени със снимков материал, който в някои случаи е само илюстративен, като не задължава NAPOLOVINA.COM спрямо претенции от страна на потребителите на сайта относно пълна идентичност на снимковия материал спрямо съответната услуга или продукт.

Чл. 14. Цената, посочена за всяка конкретна оферта е с отстъпка от регулярните цени на търговските обекти. Отсъпката е ясно обозначена на видно място на страницата на съответната оферта. Възможно е условие на сделката да бъде закупуване на определено минимално количество от продукта или услугата. При липса на указание за минимално количество се счита, че офертата е валидна при закупуванете на един брой от продукта или услугата. Цените, обявени на сайта, са в български лева и са с включен Данък Добавена Стойност.

Чл. 15. (1) Налице ще бъде валидно сключен договор за покупко-продажба на продукт или услуга, промотирани на сайта NAPOLOVINA.COM, единствено след като Потребителят натисне бутона КУПИ СЕГА, чрез който прави заявка че иска да се възползва от конкретно предложение. След това той избира количеството ваучери, които желае да закупи като за някои от сделките е възможно да съществува ограничение, което ще бъде надлежно упоменато.

(2) Следващата стъпка е изразяване на съгласие от страна на потребителя с общите условия за ползване на NAPOLOVINA.COM. Това става чрез поставяне на отметка в полето „Приемам Общите условия за ползване” преди да натисне бутона КУПИ като съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.

Чл. 16. (1) Избор на начин за плащане:

Клиентът има няколко варианта да заплати желания от него продукт или услуга:

 

-          Електронно плащане с дебитна или кредитна карта посредством системата на еPay.bg.

 

-          Електронно плащане с микросметка в еPay.bg.

 

-          Касово плащане в един от офисите на Еasypay.

 

-          Електронно плащане с дебитна или кредитна карта посредством системата на Transcard.bg.

 

-          Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка по сметката на „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД в ’’РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

 

-          За клиентите, притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметката на „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД в ’’РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД..

 

ВАЖНО: Приемат се само плащания в български лева!

 

(2) NAPOLOVINA.COM си запазва правото да ограничава избора на начин на плащане от страна на клиента за някои отделни сделки, най-вече що се отнася до сделки, предлагащи ограничен брой продукти или услуги, поради необходимостта от навременно отразяване на постъпилите плащания по сметките на „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД.

 (3) Всеки потребител на сайта може да закупи ваучер/и както на свое име, така и на името на друг човек. Последното става чрез попълване на имената на лицето на чието име трябва да бъде издаден ваучерът в полето ПОЛУЧАТЕЛ. Така след завършване на процеса по покупка на ваучера, ваучерът ще бъде издаден на името на лицето, посочено в съответното поле независимо, че покупката е извършена от потребителския профил на друго лице.

 (4) След приключване на плащането, Клиентът ще получи по и-мейл своя ваучер, който може да разпечата на принтер или да запише внимателно уникалния код на лист хартия, който да представи в обекта на Партньорите на сайта. Цялата отговорност относно съхраняването на информацията, съдържаща се на ваучера, се носи от Клиента.

(5) Срокът, в който клиентът ще получи своя ваучер зависи от начина на плащане който той е избрал. Точна информация за срока на плащане се получава след натискане на бутона КУПИ и следване на стъпките за покупка.

Чл. 17.Поради това, че на сайта се предлагат ексклузивни оферти за продукти или услуги на цени, които са доста под регулярните, използването на ваучерите е обвързано с определен краен срок именно поради изключителността на предлаганите оферти. След изтичане на този краен срок титулярът на ваучера губи правата по него, както и възможността да изиска направеното плащане обратно. В някои изрично упоменати случаи и при изразено съгласие от страна на Партньор на сайта е възможно ваучерът да бъде използван и след изтичане на крайния срок по него, като в този случай Клиентът доплаща стойността на продукта или услугата до нейната регулярна цена към момента на използването на ваучера.

Чл. 18. (1) Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала на ваучера, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане.

(2) При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава.

Чл. 19. Всеки ваучер съдържа Уникален код, който автоматично се генерира от системата на сайта, чрез който от една страна се цели да се избегнат злоупотреби, а от друга да се улесни отчетността между „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД и неговите Партньори.

Чл. 20. След като принтира своя ваучер или препише кода от него, както и като съблюдава евентуалните ограничителни условия на сделката, Клиентът го представя в съответния търговски обект Партньор на NAPOLOVINA.COM, срещу което получава съответния продукт или услуга

Чл. 21. При наличие на такса за доставка на дадения продукт или услуга, клиентът я заплаща отделно, без за нея да може да ползва от отстъпката, даваща му самия ваучер.

Чл. 22. Ако в търговски обект има обявени промоции, намаления или отстъпки, ваучерът не може да се ползва в комбинация с предлаганото от самия търговски обект на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва.

Чл. 23. Поради факта, че „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД се явява единствено оператор на средство за комуникация съгласно чл.54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите и не е страна по договорните отношения между Клиента и Партньорите на Дружеството, последното не носи каквато и да е имуществена отговорност за щети и вреди, нанесени от Партньори на Дружеството спрямо Клиентите.

Чл. 24. (1) „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта.

 

(2) ”НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД има право да променя по всяко време всякаква информация, съдържаща се на сайта, включително да променя и допълва съдържанието на сайта, да прекратява предсрочно активна оферта, да продължава времето на активна оферта или да определя нов период от време, през който вече изтекла оферта ще се предлага отново на сайта.

 

(3) Администраторите на NAPOLOVINA.COM имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава общите правила за ползване на сайта, или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на сайта или във всеки друг случай, в който екипът на NAPOLOVINA.COM сметне това за уместно.

 

Чл. 25. „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД не носи отговорност за вреди:

 

-          причинени на потребителите при предоставяне на предлаганите на сайта стоки и услуги от недобросъвестни търговци с изключение на вреди, за които служители на NAPOLOVINA.COM са допринесли със своето действие или бездействие.

 

-          настъпили при временна или продължителна недостъпност на онлайн платформата на сайта по причини, които не са следствие от виновно поведение на служители на сайта.

 

-          причинени от партньори на NAPOLOVINA.COM, които са довели до нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.

 

-          настъпили вследствие виновно поведение на самия Потребител, касаещи неизпълнение на задължението му да съхранява своя уникален код от ваучера, лични настройки и пароли на сайта, по начин недопускащ достъп на трети лица до тях. NAPOLOVINA.COM не носи отговорност за изгубени данни по време на преноса на информация в Интернет.

 

 

   V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 26. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

Чл. 27.Потребителят дава своето съгласие, че ако в даден момент реши да изтрие своя потребителски профил на сайта и ако той е закупил ваучер за услуга, чийто краен срок за използване все още не е изтекъл, NAPOLOVINA.COM има право да съхрани неговите лични данни до изтичане на крайния срок за използване на ваучера с цел осигуряване отчетност на резултата от дадена сделка.

Използвайки системите за плащане, интегрирани на сайта, Потребителят също споделя лична информация за надлежното съхраняване на която отговорност поемат съответните Дружества, с които „НАПОЛОВИНА МЕДИА” ЕООД има сключени договори.

 

 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА NAPOLOVINA.COM – РАЗДЕЛ ТУРИЗЪМ

 

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

РАЗДЕЛ ТУРИЗЪМ в сайта NAPOLOVINA.COM е проект на Дружество с ограничена отговорност ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД, регистрирано по законите на Република България, с ЕИК 200023727, наричано по долу Дружеството, Туристически агент,  или с името на сайта NAPOLOVINA.COM.

 

Данни за кореспонденция:

 

Електронна поща за контакт с клиенти: clients@napolovina.com

Електронна поща за контакт с партньори: business@napolovina.com

Телефони за контакт: 0888 40 60 11, 0888 705 900

„ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД  притежава Лиценз за извършване на дейност на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ - № РКК-01-6090. Лицензът може да откриете на сайта - раздел „ЗА НАС”.

 

II. ПРЕДМЕТ

 

Чл.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД, като Дружество, предоставящо онлайн услуги и потребителите, ползващи въпросните услуги на сайтаNAPOLOVINA.COM

 

Чл.2. (1) NAPOLOVINA.COM извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен туристически продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което не позволява злоупотреби.

(2)  NAPOLOVINA.COM посредничи при продажба на организирани туристически пътувания, основни и допълнителни туристически услуги, застраховки и други.

(3) След закупуване на ваучер от платформата на сайта, клиента посещава офис на Туроператора-партньор на „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД, където клиента предоставя своя ваучер, срещу който получава намаление от цената и подписва договор за организирано пътуване. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД не е страна по този договор.

 

(4) Сайтът представлява онлайн платформа, чрез която представители на туристическия бизнес (ТУРОПЕРАТОРИ, ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ и ХОТЕЛИЕРИ) предлагат на потребителите на сайта продукти и услуги на цени под регулярните, за ограничен период от време.

 

Чл.3. Всеки потребител на сайта декларира, че е съгласен с Политиката за защита на личните данни и Общите условия за ползване на сайта и се задължава да ги спазва.

 

 

III. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

 

Чл. 4. Често използвани термини:

- „Сайт” - състои се от страници с информация под домейн NAPOLOVINA.COM. Всяка страница може да съдържа комбинация от текст и изображения.

- “Потребител” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.

- ”Клиент” – Потребител на сайта, който се е възползвал от конкретна оферта, предлагана на сайта.

- „Продукт” /”Услуга” – Всяка оферта на сайта, представлява предложение от страна на Партньори на сайта към Потребителите на сайта за конкретен туристически продукт или услуга, предлаган от първия на цена, по-ниска от регулярната цена.

- „Партньор” – Физическо или юридическо лице (ТУРОПЕРАТОР, ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ или ХОТЕЛИЕР), с което NAPOLOVINA.COM е в договорни отношения по предоставяне на продукт или услуга на Клиента. Наричан още „Доставчик”, следвайки терминологията на ЗЗП.

 - „Сделка” – Оферта публикувана на сайта за ограничено време, предлагаща на Потребителя продукт или услуга на преференциална цена. Подробни условия за всяка сделка се съдържат в страницата на всяка конкретна оферта.

- "Туроператор" - лице, регистрирано по реда на закона за туризма за извършване на туроператорска дейност.

- "Туроператорска дейност" - организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител

- "Туристически агент" - лице, регистрирано по реда на закона за туризма за извършване на туристическа агентска дейност.

- "Туристическа агентска дейност" - извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

- "Хотелиер" - лице, което извършва хотелиерство.

- "Хотелиерство" - предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи.

- „Ваучер” -  NAPOLOVINA.COM издава от името и за сметка на своите партньори Ваучери, чрез които клиентите могат да се възползват от конкретна оферта. Ваучерът е електронен документ, който се изпраща до Клиента онлайн и се намира в неговия личен профил на сайта. След получаване на Ваучера, Клиентът го разпечатва на принтер или записва внимателно кодът на ваучера и с него се легитимира пред съответното физическо или юридическо лице – Партньор на NAPOLOVINA.COM.

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КЛИЕНТИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ПЛАТФОРМАТА НА NAPOLOVINA.COM

 

 

Чл.5. Всеки потребител и клиент на сайта декларира, че притежава необходимата по българското законодателство дееспособност, даваща му право да потребява продуктите и услугите, предлагани на сайта. Потребител, който е недееспособен да се възползва от дадена оферта предлагана на сайта и въпреки това закупи Ваучер, прави това на свой риск и на своя отговорност. В такъв случайNAPOLOVINA.COM не възстановява обратно получени суми.

 

Чл.6. NAPOLOVINA.COMняма да толерира поведение на потребители на сайта, които нарушават добрите нрави и общоприетия в обществото морал, като използват каквито и да е непристойни думи или класификации, съдържащи обиди на расова, етническа, политическа или религиозна основа. Техните профили ще бъдат изтривани, а бъдещият им достъп до сайта-ограничен.

 

Чл. 7. (1) Екипът на NAPOLOVINA.COM извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  „ЕС - ТРАВЪЛ” ЕООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.

 

(2) Потребителите и клиентите на сайта осъзнават, че се възползват от дадена оферта на своя отговорност и на свой собствен риск, като платформата на NAPOLOVINA.COM служи единствено за информация за предлагани продукти и услуги.

(3)С цел ограничаване на риска от недобросъвестни търговци до минимум, във всяка оферта на сайта ще бъде публикувана информация за притежаваните от Партньорите лицензи, сключени застрахователни договори, договори за организиране на групови пътувания и др. По този начин всеки потребител може бързо и лесно да направи проверка относно легитимността на предлаганите на сайта услуги.

 

Чл.8. (1) „ЕС - ТРАВЪЛ” ЕООД не е страна по договорните отношения между Партньорите на сайта, наричани в Закона за защита на потребителите „Доставчици” и Клиентите. Клиентите декларират, че са запознати с разпоредбата на Закона за защита на потребителите, касаеща предоставяне на услуги свързани с настаняване, транспорт, хранене и други услуги, свързани със свободното време, лишаващи ги от правата по чл. 52, 54, 55 и 58 от Закона за защита на потребителите, а именно чл. 50 ал. 3, т. 2 от горепосочения закон. „ЕС - ТРАВЪЛ” ЕООД е оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на потребителите, от което следва, че всякакви претенции и искове по горепосочения закон следва да бъдат отправяни директно към Партньорите на сайта („Доставчици” по смисъла на ЗЗП).(2) Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЗП ” Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.”, поради, което всеки клиент на сайта изрично декларира, че е съгласен да заплати авансово за избрания от него продукт или услуга.

 

Чл.9. (1) Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност).

 

(2) „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията,съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него.

 

 

V. ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ПРИ ПЪТУВАНИЯ

 

 

Чл. 10. (1) За страните, с които сме в безвизов режим е необходим задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на завръщане от екскурзията или лична карта.

(2) Само лична карта е необходима при пътуване във всички страни от ЕС, както и в Швейцария, Норвегия, Исландия, Хърватска, Македония и Сърбия.

(3) За деца под 18 години, пътуващи без родители, е необходимо нотариално заверено родителско съгласие за излизане в чужбина; Ако детето е с единия родител, е необходимо съгласието на другия. Граничните власти изискват копие на декларацията. Чужди граждани, желаещи да пътуват трябва да се информират за визовия режим на тяхната страна със страните включени в съответната програма. Български граждани могат де се информират за визовия режим спрямо тях и срока за получаване на необходимите визи в сайта на Министерство на Външните работи:http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5256

 

 

VI. ОРГАНИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ

 

 

Чл.11. След закупуването на Ваучер и преди пътуването е задължително подписването на договор за организирано пътуване между Клиента и съответния  Туроператор-Партньор на „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД. На място в офиса на Туроператора или в изрично упоменати случаи по телефон/имейл, клиента предоставя ваучер, срещу който ползва намалението посочено на него. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД не е страна по този договор. Начинът на резервация и потвърждение за ползване на туристическата услуга е описан в условието към всяка оферта.

Чл. 12. Допълнителни екскурзии не са включени в пакетните цени и се заплащат допълнително, освен ако в офертата не е посочено друго. Часовете и местата за тръгване на групите се уточняват на място, като са  възможни промени спрямо предварително подадената към нас информация, във връзка с дата, час или цена за провеждането.

Чл. 13. За някои от пътуванията е необходимо записването на минимален брой туристи за определена дата, което условие се упоменава надлежно в офертата. В случай, че за тази дата не се събере група, пътуването се отлага за следващата възможна дата, за която група със сигурност ще се събере. При условие, че пътуването се отмени изцяло Партньорът на „ЕС-ТАРВЪЛ” ЕООД е длъжен да възстанови на записалите се туристи 100% от заплатената от тях сума. В нито една от горепосочените хипотези „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД или неговият Партньор не дължат допълнителна компенсация или неустойка на туристите.

Важно е да обърнете внимание, че за повечето дестинации в пакетната цена не се включват: летищни такси, входни такси за съответната държава (където има такива), виза и други задължителни плащания, които са описани като „допълнителни и задължителни такси”.

 

 

 

VII. ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

 

 

Чл. 14. Хотелското настаняване се извършва в хотели от 2* до 5* по избор на туристите и при наличие на свободни места в избрания от тях хотел.  В повечето хотели настаняването се извършва след 14 ч. Само в някои случаи, където е изрично упоменато, е възможно ранно настаняване.

- При желание за самостоятелно настаняване в двойна стая се заплаща допълнителна сума.

- за изчезването на ценни вещи, пари и други предмети от хотелските стаи, както и за нередности в обслужването или хигената в хотелите, „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД и неговите партньори не носят отговорност. В такива случаи е необходимо туристите да предявят претенциите си на място, към съответните лица.

 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТ НА САЙТА NAPOLOVINA.COM („ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД:

 

ЧЛ. 15. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД носи отговорност за това да следи за качеството и истиността на предлаганите в сайта NAPOLOVINA.COM туристически оферти. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД не носи отговорност при: претенции и рекламации на услуги, предложени на клиента в устен вид; при промяна на програмата поради форсмажорни обстоятелства  (влошени метеорологични условия; усложнена обстановка по пътищата; промени в  часовете на пътуването, закъснения, отмяна на полети, промени на полетно разписание по вина на авиопревозвача; забавяне на гранични пунктове; оказване на помощ на турист; национални и религиозни празници; масови обществени прояви; стачки и други изключителни обстоятелства); промени във входните такси или работното време на културно-историческите паметници. При тези случаи съответния партньор на „ЕС-ТАРВЪЛ” ЕООД има право да извърши промени в предлагания туристически продукт, породени от нововъзникналата ситуация, без да дължи неустойки за това; при самоволно отклонение на турист от групата; при неспазване указанията на представителя на фирмата, придружаващ групата; при откраднато, загубно или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при отказ или замяна на туристическа програма по времена самото пътуване; при неспазване от страна на туристите на законите на съответната държава, независимо дали са запознати с тях или не;

 

 

IX. РЕКЛАМАЦИИ

 

Чл. 16. При неспазване на условията по договора туристът е длъжен своевременно и на място да уведоми представителите на туристическата агенция, в следствие на което трябва да бъде съставен Констативен протокол, подписан от лицата, оторизирани да удостоверят фактите и обстоятелствата. Всички рекламации се подават в писмен вид, в срок от 7 дни след приключването на пътуването. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД и техните Партньори разглеждат рекламациите и изпращат отговор в писмен вид в срок от един месец след получаването им.

 

 

Чл. 17. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези:

- На клиентът е отказана услуга или продукт, въпреки, че притежава изряден ваучер и въпреки, че е изпълнил евентуални ограничителни условия, отнасящи се до дадена оферта.

- При наличие на ограничително условие свързано със събиране на определен минимум от хора желаещи да се възползват от екскурзия или пътуване и последвала отмяна на съответната услуга, парите платени за ваучера се възстановяват от Партньора на сайта.

 

 

X. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА НА САЙТА (ЗАКУПУВАНЕ НА ВАУЧЕР) И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТФОРМАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 

Чл. 18. (1) Съществува едно задължително условие, за да може да бъде закупен даден продукт или услуга предлаган на сайта, а именно необходима е регистрация, чрез попълване на кратка форма. Информацията от тази форма, ще послужи за създаване на отделен профил на нашия сайт на всеки потребител. Последният декларира, че е съгласен информацията, която попълва в регистрационната форма да бъде споделяна между „ЕС ТРАВЪЛ” ЕООД и неговите Партньори единствено с оглед предоставянето на конкретната услуга. Клиентът декларира също така, че при всяка промяна на лични данни, въведени на персоналния му профил на сайта, ще информира своевременно „ЕС ТРАВЪЛ” ЕООД включително, но не само при промяна на адрес на електронна поща, в противен случай Дружеството не носи отговорност за неполучени съобщения или издаване на Ваучер с неверни данни, при промяна в името на Клиента например.

(2) Всеки профил на потребител на сайта разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща.

(3) В случай че трети лица узнаят паролата на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на NAPOLOVINA.COM, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на иформация, от което са последвали щети за Потребителя.

Чл. 19. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.

Чл. 20.  За да бъде закупен ваучер, е необходимо на първо място потребителят да влезе в своя личен профил и след това да направи заявка за закупуването му посредством натискане върху бутона КУПИ СЕГА. След това потребителят сам избира най-удобния начин на плащане.

 

Чл. 21. Всеки ден на сайта NAPOLOVINA.COM ще бъде активна поне една Оферта/Сделка за намаление на различни туристически услуги. NAPOLOVINA.COM си запазва правото да избира времето, за което да бъде активна конкретната оферта. В Условието на Сделката потребителят на сайта ще може да открие основната информация за конкретната туристическа услуга, като например: наименование на хотел, категоризация, местоположение, контакти, кратко описание на самата услуга, придружени със снимков материал, който в някои случаи е само илюстративен, като не задължаваNAPOLOVINA.COM спрямо претенции от страна на потребителите на сайта относно пълна идентичност на снимковия материал към съответната услуга или продукт.

Чл. 22. Цената,посочена за всяка конкретна оферта е в български лева, за един ваучер с отстъпка от регулярните цени. Отстъпката е ясно обозначена на видно място на страницата на съответната оферта. Цените, обявени на сайта, са в български лева и са с включен Данък Добавена Стойност.

Чл. 23. (1) Налице ще бъде валидно направена заявка за определена туристическа услуга след като Потребителят натисне бутона КУПИ СЕГА, чрез който прави заявка че иска да се възползва от конкретно предложение. След това той избира количеството ваучери, които желае да закупи.

(2) Следващата стъпка е изразяване на съгласие от страна на потребителя с общите условия за ползване на NAPOLOVINA.COM – РАЗДЕЛ ТУРИЗЪМ. Това става чрез поставяне на отметка в полето „Приемам Общите условия за ползване”, преди да натисне бутона КУПИ като съгласно разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис това представлява валидно волеизявление от страна на потребителя, водещо след себе си до обвързващи го последици.

Чл. 24. (1) Избор на начин за плащане:

Клиентът има няколко варианта да заплати желания от него продукт или услуга:

  • Електронно плащане с дебитна или кредитна карта или посредством еPay.bg.
  • Електронно плащане през микросметка посредством еPay.bg.
  • Касово плащане в един от офисите на Еasypay.
  • Електронно плащане с дебитна или кредитна карта или посредством Transcard.bg
  • Касово плащане в клон на произволно избрана търговска банка по сметката на "ЕС-ТРАВЪЛ" ЕООД в РАЙФАЙЗЕН БАНК.
  • За клиентите, притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметката на "ЕС-ТРАВЪЛ" ЕООД в РАЙФАЙЗЕН БАНК.

(2) NAPOLOVINA.COM си запазва правото да ограничава избора на начин на плащане от страна на клиента за някои отделни сделки.

 

(3) Всеки потребител на сайта може да закупи ваучер/и както на свое име, така и на името на друг човек. Последното става чрез попълване на имената на лицето на чието име трябва да бъде издаден ваучерът в полето "ИМЕ". Така след завършване на процеса по покупка на ваучера, той ще бъде издаден на името на лицето, посочено в съответното поле независимо, че покупката е извършена от потребителския профил на друго лице.

 (4) След приключване на плащането, Клиентът ще получи по имейл известие, че на личния му профил на сайта е получен ваучер, който може да разпечата на принтер или да запише внимателно уникалния му код на лист хартия, който да представи в обекта на Партньорите на сайта. Цялата отговорност относно съхраняването на информацията, съдържаща се на ваучера, се носи от Клиента.

(5) Клиентът получава своя ваучер няколко минути, след като плащането постъпи по сметката на "ЕС-ТРАВЪЛ" ЕООД.

Чл. 25. Поради това, че на сайта се предлагат ексклузивни оферти за продукти или услуги на цени, които са доста под регулярните, използването на ваучерите е обвързано с определен краен срок, именно поради изключителността на предлаганите оферти. След изтичане на този краен срок титулярът на ваучера губи правата по него, както и възможността да изиска направеното плащане обратно. В някои изрично упоменати случаи и при изразено съгласие от страна на Партньор на сайта е възможно ваучерът да бъде използван и след изтичане на крайния срок по него, като в този случай Клиентът доплаща стойността на продукта или услугата до нейната регулярна цена към момента на използването на ваучера.

Чл. 26. (1) Ако клиентът не използва Ваучерa до неговата пълна стойност по номинала, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната стойност, той няма право да получи разликата под форма на кешово плащане.

(2) При надвишаване на номиналната стойност на ваучера, клиентът заплаща разликата на Партньора на сайта, без за нея да се ползва от отстъпката, която ваучерът дава.

Чл. 27. Всеки ваучер съдържа Уникален код, който автоматично се генерира от системата на сайта, чрез който от една страна се цели да се избегнат злоупотреби, а от друга да се улесни отчетността между „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД и неговите Партньори.

Чл. 28. След като принтира своя ваучер или препише кода от него, както и като съблюдава евентуалните ограничителни условия на сделката, Клиентът го представя в съответния обект - Туроператор, Туристиески агент, Хотел или други, Партньор на NAPOLOVINA.COM, срещу което получава съответния туристически продукт или услуга.

Чл. 29. Ако Туроператор, Туристически агент, Хотел или друг Партньор имат обявени промоции, намаления или отстъпки, които могат да се ползват на място, ваучерът не важи в комбинация с предлаганото на място намаление. Клиентът трябва да избере точно от кое да се възползва.

Чл. 30. Поради факта, че „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД се явява единствено оператор на средство за комуникация съгласно чл.54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите и не е страна по договорните отношения между Клиента и Партньорите на Дружеството, последното не носи каквато и да е имуществена отговорност за щети и вреди нанесени от Партньори на Дружеството спрямо Клиентите.

чл. 31. За да стане активна дадена оферта на сайта няма изискване за събиране на определен минимум потребители желаещи да се възползват от сделката. Офертата е активна и при една заявка за купуване на ваучер.

 

Чл. 32.   (1) „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД си запазва правото във всеки един момент без предварително предупреждение да извършва промени или допълнения в общите условия за ползване на сайта.

 

(2 )„ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД има право да променя по всяко време всякаква информация съдържаща се на сайта, включително да променя и допълва съдържанието на сайта, да прекратява предсрочно активна оферта, да продължава времето на активна оферта или да определя нов период от време,през който вече изтекла оферта ще се предлага отново на сайта.

 

(3) Администраторите на NAPOLOVINA.COM имат право да премахват без предупреждение профила, както и да ограничават бъдещия достъп на Потребител, който нарушава общите правила за ползване на сайта или по какъвто и да е начин създава смущения в нормалната работа на сайта, или във всеки друг случай, в който екипът на NAPOLOVINA.COM сметне това за уместно.

 

Чл. 33. „ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД не носи отговорност за вреди:

  • причинени на потребителите при предоставяне на предлаганите на сайта туристически услуги, от недобросъвестни Партньори с изключение на вреди, за които служители на NAPOLOVINA.COM са допринесли със своето действие или бездействие.
  • настъпили при временна или продължителна недостъпност на онлайн платформата на сайта по причини, които не са следствие от виновно поведение на служители на сайта.
  • причинени от партньори на NAPOLOVINA.COM, които са довели до нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.
  • настъпили вследствие поведение на самия Потребител, касаещи неизпълнение на задължението му да съхранява своя уникален код от ваучера, лични настройки и пароли на сайта, по начин недопускащ достъп на трети лица до тях. NAPOLOVINA.COM не носи отговорност за изгубени данни по време на пренос на информация в Интернет.

 

 

 XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

Чл.34. Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

Чл.35. Потребителят дава своето съгласие, че ако в даден момент реши да изтрие своя потребителски профил на сайта и ако той е закупил ваучер за услуга, чийто краен срок за използване все още не е изтекъл, NAPOLOVINA.COM има право да съхрани неговите лични данни до изтичане на крайния срок за използване на ваучера с цел осигуряване отчетност на резултата от дадена сделка.

Чл. 36. Използвайки системите за плащане интегрирани на сайта Потребителят споделя лична информация, за надлежното съхраняване на която, отговорност поемат съответните Дружества, с които “ЕС-ТРАВЪЛ” ЕООД има сключени договори.

Napolovina.com © 2011 - 2014. Всички права запазени. | Карта на сайта | Всички оферти | napolovina